• инженерогеоложки
  • хидрогеоложко
  • инженерна геология
More Website Templates @ TemplateMonster.com. July 16, 2012!

ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

“БулГеоинвест” ЕООД е специализирано в геоложките проучвания, като в състава са включени инженер-геолози, хидрогеолози и геодезисти с висока професионална квалификация и богат опит. Дружеството разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и оборудване за бързи и качествени инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания. Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

Инженерногеоложки проучвания

Съгласно изискванията на нормативните документи, всеки строителен обект се нуждае от инженерногеоложко проучване.
“БулГеоинвест” ЕООД предлага цялостно завършено инженерногеоложко проучване, включващо:
- направа на проучвателни ядкови сондажи с дълбочина до 100 метра;
- направа на динамична и статична пенетрация;
- направа на шурфове, разчистки, галерии;
- вземане и изследване на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория;
- изследване на почви за наличие на замърсявания;
съставяне на пълен инженерногеоложки доклад с условия за фундиране.

Хидрогеоложки проучвания

Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:
- хидрогеоложки проучвания за търсене на подземни води за водоснабдяване;
- хидрогеоложки проучвания за отводняване на терени, изкопи и минни изработки;
- предварителни геофизични проучвания за установяване на водно ниво, геоложки граници и други;
- опитно-филтрационни изследвания и определяне на филтрационни параметри на водоносни пластове;
- обследване на вътрешността на сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 150 m с помощта на телевизионна камера.

Геоложки проучвания за кариери и мини, концесионни анализи и определяне на запаси от полезни изкопаеми.
Геоложки проучвания и анализи за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.

Геофизични проучвания

- вертикално електрично сондиране;
- електропрофилиране;
- сеизмични проучвания;
- електрокаротаж.

Лабораторни изследвания на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория.