Април 2016 г.


През м. април 2016 г. "Булгеоинвест" ЕООД завърши инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания за строителство на високи жилищни сгради в гр. Пловдив. При проучването бяха направени голям брой полеви и лабораторни изследвания, даващи всички възможни данни за проектирането. Заедно с инженерногеоложкото проучване се проведе и предварителен мониторинг на сляганията и състоянието на съседни улици и сгради.